สงกรานต์ 2024

ทีที ฟูจิฯ มีการจัดประเพณีสงกรานต์ รดน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหารทุกปี

เพื่อทะนุบำรุงประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ และถือเป็นการสื่อสารให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้รับรู้ประเพณีของไทย และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบางบริษัทฯ อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงผู้บริหารระดับสูง เราจึงจัดงานนี้ขึ้นทุกปีเพื่อแสดงความเคารพผู้บริหาร และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร