เก็บขยะ ปลูกป่า 2023

เก็บขยะ ปลูกป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาเขียว อ่างเก็บน้ำบางพระ วันที่ 16 กันยายน 2023

ทีที ฟูจิฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงร่วมใจกันทำกิจกรรมนี้ เพื่อให้ป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ส่งต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูกหลานในอนาคต

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ แนะนำและดูแลพวกเราเป็นอย่างดีไว้ ณ.ที่นี่ด้วยค่ะ