หลักการในการดำเนินธุรกิจของเรา    เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่จะผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบูรณาการภูมิปัญญาและความรู้ให้กลายมาเป็นสังคมแห่ง TTC ที่ผสมผสานจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังเจตนารมย์ที่ว่า

      (เพื่อมีส่วนร่วมในการนำภูมิปัญญา, ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านการผลิตที่พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มาร่วมกันสร้างและพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทย) 

เรา เชื่อในพลังของการมีความเคารพต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรและสถานที่ทำงานที่มีความสุข  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการรักษาบุคคลากรในฐานะ "สมาชิกในครอบครัว" ของไทย ทสึซูกิ อีกด้วย

ที่ TTC, เราเชื่อมั่นในการแบ่งปันความสำเร็จร่วมกันของแต่ละปัจเจกบุคคล  กล่าวคือ  ถ้าเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เรายังจะสามารถแบ่งปันความรู้สึกตื่นเต้น   ยินดีนั้นๆไปสู่คนอื่นๆ   จากนั้นพวกเราทุกคนจะรับรู้ถึงความรู้สึกมีความสุขเพราะเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ซึ่งสิ่งนี้เองที่เป็นความฝันของพวกเราในฐานะที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

   
Thailand Web Stat